Close
Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics

Què és l’APPC?

Per assegurar els màxims nivells de qualitat de la nostra cadena de subministrament, des del nostre propi departament de qualitat apliquem el protocol d’APPCC, l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.

Per aquest motiu tots els nostre tots els nostres articles són sotmesos a anàlisis interns químics i organolèptics, així com anàlisis externs físico-químics i microbiològics. D’aquesta manera garantim les millors condicions alimentàries dels articles de les nostres marques.

A més de treballar amb un laboratori extern reconegut a nivell nacional, comptem amb personal propi altament qualificat, encarregat de les diverses àrees del departament de qualitat. Des d’aquest departament dissenyem i apliquem una política d’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) al màxim nivell, on treballem els següents plans:

 • Pla d’aigües: L’objectiu és assegurar que l’aigua empleada a l’empresa compleixi amb l’establert al R.D 140/2003 de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà.
 • Pla d’higiene i neteja: L’objectiu es assegurar una neteja i desinfecció eficaç de les instal·lacions, eines de treball, maquinaria i personal que intervenen en el procés de emmagatzematge, amb el fi de prevenir qualsevol possibilitat de contaminació.
 • Pla control de plagues: L’objectiu es prevenir l’entrada i instal·lació de plagues que puguin implicar un perill de contaminació per els aliments. Aquest pla avarca tots els sector de la planta i inclús l’exterior de la mateixa.
 • Pla de formació: L’objectiu es d’assegurar que tots els treballadors rebin una formació continuada segons les seves funcions.
 • Pla de proveïdors: L’objectiu es garantir l’origen i seguretat alimentaria dels productes i serveis que ens subministren les empreses proveïdores.
 • Pla de traçabilitat: L’objectiu es adoptar totes les mesures necessàries per realitzar el seguiment dels productes d’Alimentació Masgrau, durant les distintes fases dels processos de comercialitzacions, des de l’entrada al nostre magatzem, emmagatzematge, preparació i distribució a cada client.
 • Pla de manteniment de les instal·lacions: L’objectiu es assegurar el correcte estat de les nostres instal·lacions, maquinaria i útils de treball que intervenen en el procés de producció, a fi d’evitar qualsevol possibilitat de contaminació dels aliments.
 • Pla de gestió de residus: L’objectiu es establir un sistema de gestió per l’eliminació adequada dels residus, subproductes i rebuig generats com a conseqüència de l’activitat realitzada, amb la finalitat d’evitar la contaminació dels olis i del medi ambient.

Aquest estricte i continuu control ens permet garantir la qualitat i conservació dels nostres productes i posem a disposició dels clients:

 • Fitxes tècniques de tots els productes.
 • Quadres amb la declaració d’al·lèrgens, intolerància i additius.
 • Traçabilitat del producte.
 • Registres sanitaris dels nostres proveïdors.